Các Vùng Khác, USA

    ­

Được tiếp thị bởi

3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, 95403 United States
CalBRE# 02025375

28 Redwood Court, Santa Rosa, California, 95409

$219,000

Giới thiệu 28 Redwood Court, Santa Rosa, California, 95409, Các Vùng Khác

Được tiếp thị bởi

3554 Round Barn Blvd Suite 302
Santa Rosa, California, 95403 United States
CalBRE# 02025375
KẾ HOẠCH XEM NHÀ

ID Tài Sản:1607191629263934

28 Redwood Court, Santa Rosa, California, 95409